วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึงสามแยกคลองแคใต้ หมู่ที่ 4 (สายทางไร่นายสวิท ทองนาค ถึงบ้านนายสมหวัง ศรีชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายประพันธ์ ถึงอู่ช่างดื้อ (ช่วงไร่นายแบ่งสมบัติ ขันโท ถึงไร่นายทัด หองขุนทด บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายปุ่น เชื่อมถนนสาย 3003 (ช่วงลาดยางเส้น 3003 ถึงลาดยางบ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในตำบลโนนเมืองพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง