องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 
 
แบบขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
กรอกข้อมูลที่เป็นจริงของท่านในช่องว่าง
เรียน: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
ข้าพเจ้า (ชื่อ - นามสกุล)
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด
อีเมล์ โทรศัพท์
**หมายเหตุ: หากมีช่องว่างให้เติม "-"
จำนวนครัวเรือนที่ขอ ครัวเรือน
ปริมาณน้ำที่ขอ เที่ยว
 
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย