องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ศพด.บ้านโนนเมือง


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองได้จัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์ปกปกครองส้วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

2023-01-14
2023-01-01
2022-12-21
2022-12-21
2022-12-16
2022-12-15
2022-12-13
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09