องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ซึ่งในกกิจกกรมนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้เรื่อง "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" เพื่อให้บุคคากรองค์การบรหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนารับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29