องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานมันแปลงใหญ่


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิด โอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วม ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด ที่มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้มีการ จัดสถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง และ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว สถานีอินดี ชีวีมั่นคง สถานีสารชีวภัณฑ์ทำเองได้ ใช้ง่าย ปลอดภัย สถานีรู่เท่าทัน ป้องกันโรคในสัตว์ และสถานีการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดี มีรายได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ การให้บริการของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีต่างๆ การจัด ตลาดเกษตรกร จำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิชชุมชน ตลอดจนการแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29