องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย


วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายอรุณ เมฆฉาย เป็นประธานพิธีถวายสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี มาร่วมค้นหาจุดกำเนิดและความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม เป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29