องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ขึ้น

๑. เพื่อทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่

๒. เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อน

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

๑. นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา ประธานกรรมการ

๒. นายจรัส โกฎค้างพลู รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา กรรมการ

๓. นายเจริญ แสกำปัง รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา กรรมการ

๔. นายทนงค์ รามสันเทียะ ส.อบต.โนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ กรรมการ

๕. นายชาญ ยอดพังเทียม ส.อบต.โนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๑ กรรมการ

๖. นายช่วย เจริญ ส.อบต.โนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ ๓ กรรมการ

๗. นายคนึง ชอบสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๘. นายบุญส่ง ขวบสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๙. นายสมบูรณ์ จันทเชิด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแค กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเต็ง กรรมการ

๑๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมืองพัฒนา กรรมการ

๑๔. นายชลอ พิงสันเทียะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ

๑๕. นายบรรจง พอขุนทด ผู้แทนประชาคม กรรมการ

๑๖. นายประเสริฐ แหขุนทด ผู้แทนประชาคม กรรมการ

๑๗. สิบเอกยุทธภูมิ ขันทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการและเลขานุการ

๑๘. นางสาวธัญชนก สมณชื่น หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙. นางนารีนาท แก้วกลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการ

แผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งหมดจำนวน ๖๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๒,๙๔๔ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวนรวม ๑๓ โครงการ ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๑,๔๘๙,๐๒๔ บาท

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๘๔,๓๘๐ บาท

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไปงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๗๙๐ บาท

๔. แผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๕. แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒,๖๗๖,๗๕๐ บาท

๖. แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๘. แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๙. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท

๑๐. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

๑๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท

๑๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เงินงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖,๖๘๐,๐๐๐ บาท

เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๕๑,๐๐๐ บาท

๑๓. แผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔. แผนงานการเกษตรงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา รับทราบ และ เห็นชอบกับการรวบรวมการจัดทำแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29