องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมประชาคมรับฟังปัญหาในตำบลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


การประชุมประชาคมรับฟังปัญหาในตำบลและแรกเปลี่ยนความคิดเห็น รายละเอียด (๑) ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ จันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแรกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ซึ่งเปิดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พนักงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลโนนเมืองพัฒนา (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๓๐ คน (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้หน่วยงานทราบความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินงาน : สรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมรับฟังปัญหาในตำบลและแรกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้หน่วยงานรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นำไปสู่กระบวนวางแผน และแนวทางในการแก้ไขอย่างตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-04
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24