องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปี ๒๕๖๗ ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด (๑) ประเด็นเรื่องในการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปี ๒๕๖๗ ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) จังหวัดนครราชสีมา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นการจัดโครงการร่วมกับกรมชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำชุมชน ตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน ๓๕ คน (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้หน่วยงานได้รับทราบความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนและในส่วนของประชาชนก็ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการจัดวางแผนชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ในการจัดทำแผนชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) และตรงตามความต้องการของประชาชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินงาน : ผลสรุปที่ได้จากการจัดทำแผนชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ทำให้หน่วยงานได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำไปสู่กระบวนการจัดทำการวางแผนชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)และเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ระดับอำเภอด่านขุนทดต่อไป
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-04
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24