องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.

นายอำนวย  บอขุนทด
ประธานสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา
084-4727612
นายบุญช่วย   เหิมขุนทด
นายดำรงฤทธิ์  บุญมา
รองประธานสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา
เลขานุการสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา
083-6351932
095-7959308
นายชาญ   ยอดพังเทียม
นายเฉลิม  เหิกขุนทด
สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่  1
สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่  2
093-3589573 089-0057772
นายช่วย    เจริญ นายพนม  ศรัทธาธรรม
สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่  3
 สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่  4
086-2489518 093-6605889
นายอนิวุฒิ   กรึงพุทรา
นายประดิษฐ์    กรึงพุทรา
สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่  6 สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่  7
099-0399191 081-3773002
นายประเสริฐ   ใหญ่พุทรา
นายทนงค์  รามสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.โนนเมืองพัฒนา  หมู่ที่ 11
094-0437809 087-2597533