องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
สำนักปลัด   
นางสาวธัญชนก  สมณชื่น
 
 
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นายยุธยา  กุลภา นางประภาพร  วีชัย นางสาวภากรรณกุล ฐิติพรธน
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 นางสาวปพิชญ์ชญา คมขุนทด นางสาวสุนัดดา สุขนอก
นายอเนชา   ลิ้มอำนวยกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการชำนาญการ  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายศศิกานต์ กุลสุวรรณ
นายบัญชา  ป้อมสันเทียะ
นายปกรณ์  บอขุนทด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานขับรถยนต์
นายวงศกร  โกฎค้างพลู นางสาวกฤษณา  ขิงสันเทียะ นางสาวสมพิศ  แก้วทองหลาง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ คนงาน คนงาน