องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 
  สิบเอก ยุทธภูมิ  ขันทอง
 
  ปลัด  อบต.โนนเมืองพัฒนา  
  091-5645291  

นางสาวธัญชนก  สมณชื่น
นางสาวเบญจมาพร  โประวะ
สิบเอก ยุทธภูมิ  ขันทอง
หัวหน้าสำนักปลัด  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง    ปลัด  อบต.โนนเมืองพัฒนา  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
064-4633399 095-9607743  091-5645291นางบังอร  โกฎกลางดอน
 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 086-1035406