องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโชค พาผล บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ก.ค. 2564 ]0
2 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 29 มิ.ย. 2564 ]5
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายบ้านโนนเมือง เชื่อม ถนนสาย ทช 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มิ.ย. 2564 ]0
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฐานพระภูมิพร้อมศาลพระภูมิเจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 มิ.ย. 2564 ]0
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าชุมชน ถึง บ้านนายบุญเสริม บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 11 มิ.ย. 2564 ]5
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 7 มิ.ย. 2564 ]8
7 ประกาศตรวจรับงานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2564 ]8
8 ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดคลองส่งน้ำเข้าสระเดิ่นยาว หมู่ที่ 3 บ้านคลองแคใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 17 พ.ค. 2564 ]9
9 ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 95% สายทาง นม 3003 ถึง ลำห้วยคลองแค หมู่ที่ 2 บ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 5 พ.ค. 2564 ]14
10 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]14
11 ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 (สายทางโคกเกริ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]16
12 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านคลองแคกลาง ตำบลโนนเมืองพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]20
13 ประชาสัมพันธ์ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" [ 20 เม.ย. 2564 ]14
14 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หูดับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค [ 8 เม.ย. 2564 ]27
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 10 ก.พ. 2564 ]29
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 10 ก.พ. 2564 ]15
17 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนเมืองพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]11
18 ประกาศการขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป [ 19 ม.ค. 2564 ]46
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]10
20 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4